Actualitat Fiscal

Novetats sobre Actualitat Fiscal del mes d'Octubre

Actualitat Fiscal

QUÈ S'HA D'ENTENDRE PER PERÍODE DE GENERACIÓ A LA IMPUTACIÓ TEMPORAL DELS RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI?
El TEAC resol en recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri, la qüestió relativa a la imputació de rendiments de capital immobiliari en relació amb la reducció aplicable als "rendiments nets amb un període de generació superior a dos anys que s'imputen en un únic període impositiu ".

EL TRIBUNAL SUPREM CORROBORA EL DRET A PRESENTAR NOVES FACTURES EN JUDICIS CONTRA HISENDA
Segons la sentència, els jutges estan obligats a examinar les proves aportades pel contribuent, encara que aquestes no haguessin estat incorporades al procediment previ davant l'Agència Tributària.

REQUISITS FORMALS EN LES FACTURES DE COMBUSTIBLE EMESES A FAVOR DE PROFESSIONALS QUE PUGUIN TENIR DRET A LA DEDUCCIÓ DE L'IVA SUPORTAT I COM DESPESA DEDUÏBLE EN L'IRPF
Per deduir la despesa en combustible tant en l'IVA com en l'IRPF, no cal incloure la matrícula del vehicle en la factura.

PERQUÈ ELS VALS DINAR O TARGETES RESTAURANT CONSTITUEIXIN RENDES EN ESPÈCIE EXEMPTES, TANT L'OCUPADOR COM EL EMPLEAT ESTAN OBLIGATS A COMPLIR AMB ELS REQUISITS EXIGITS
Les targetes-restaurant lliurades per l'empresa, però ofertes per una companyia independent, si compleixen els requisits del Reglament de l'IRPF constitueixen una fórmula indirecta de prestació de servei de menjador d'empresa, de manera que es tractaria d'un rendiment de la feina en espècie exempt .

L'IMPORT DEGUT QUE EL AVALISTA HA SATISFET NO ES CONVERTEIX EN UNA PÈRDUA PATRIMONIAL DE FORMA AUTOMÀTICA SINÓ EN UN DRET DE CRÈDIT CONTRA EL AVALAT
No constitueix de forma automàtica una pèrdua patrimonial per a l'avalista l'assumpció del pagament degut per l'avalat si aquest no fa front al pagament degut.

IMPORTANTS SANCIONS PER UTILITZAR SOFTWARE COMPTABLE MANIPULABLE A PARTIR DE l'11 D'OCTUBRE
La Llei 11/2021, de mesures contra el frau, ha modificat la Llei General Tributària, per tal de prohibir el software comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT EL MES DE SETEMBRE DE 2021

CALENDARI FISCAL PER AL MES D'OCTUBRE DE 2021

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

(L'accés a aquests documents és d'ús exclusiu per als nostres clients. Contacti amb nosaltres per a més informació)

 

 

 

NEWSLETTERS

Subscrigui's aquí

Subscrigui's aquí