IRPF I PENSIÓ COMPENSATÒRIA

Es poden reduir les quantitats fixades en un conveni de divorci tramitat al jutjat sense que el jutge hi hagi intervingut o formalitzat davant de notari?

IRPF I PENSIÓ COMPENSATÒRIA

El Tribunal Suprem, en una sentència recent, ha declarat que els contribuents que satisfacin pensions compensatòries acordades en conveni de separació o divorci, formalitzat davant el lletrat de l’administració de justícia o notari, es poden reduir directament aquestes quantitats en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) sense necessitat d’una posterior intervenció judicial.

Ha sigut en el si d’un contenciós entre un contribuent i l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), quan aquest va interposar una demanda contra les liquidacions provisionals per l’IRPF, en considerar que era procedent reduir les quantitats satisfetes per la pensió compensatòria a la qual està obligat o que estan consignades en les seves declaracions. Va sol·licitar que es deixessin sense efecte les liquidacions i l’AEAT va ser condemnada a retornar les quantitats retingudes o aprovades pel jutge.

Però el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) territorialment competent va desestimar la demanda, en considerar que la llei exigeix que les quantitats que es satisfacin per aquest concepte s’hagin establert per decisió judicial o les hagi aprovat el jutge.

Llavors el contribuent va recórrer al TS, que li ha donat la raó, tot i que d’una interpretació literal de la llei de l’impost es pugui deduir el contrari, però s’ha de tenir en compte que des de 2015 el Codi Civil permet, en certs supòsits (sense menors o discapacitats  involucrats), el divorci davant de notari o davant de lletrat de l’administració de justícia del jutjat (antigament se’ls anomenava secretaris judicials), sense necessitat d’intervenció judicial, i que quan es va aprovar la llei de l’impost no existia aquesta possibilitat.

El TS considera que aquesta previsió, dirigida a facilitar els tràmits de separació i divorci i a alleugerir la sobrecarregada administració de justícia, es frustraria si s’exigís, en tot cas, una posterior intervenció judicial quan la separació o divorci, en el qual s’hauria fixat la pensió compensatòria, s’hagués dut a terme mitjançant aquests nous tràmits.

 

 

 

NEWSLETTERS

Subscrigui's aquí

Subscrigui's aquí