PERSONES AMB DISCAPACITAT

Aprovada una reforma important per a donar suport a les persones amb discapacitat quan han d’exercir capacitat jurídica

PERSONES AMB DISCAPACITAT

S’ha aprovat una reforma legislativa (L 8/2021, BOE 3-6-21) que permetrà a les persones amb discapacitat intervenir de manera directa en la presa de las decisions que els afecten, amb el suport necessari i proporcional a les seves circumstàncies concretes, en lloc de substituir-les, como sempre s’ha fet, en l’exercici de la capacitat jurídica.

Aquesta reforma implica la modificació significativa en diversos àmbits:

A) Codi Civil. Aquesta modificació tan extensa estableix el nou sistema, que es basa en el respecte a la voluntat i les preferències de la persona amb discapacitat. La idea que presideix la nova regulació no és la incapacitació ni la modificació de la capacitat, sinó que la capacitat és inherent a la persona i no es pot modificar, però s’ha de donar el suport adequat i proporcional a qui ho necessiti.

B) Procés civil. Es substitueixen els processos de modificació de la capacitat pels que van dirigits a donar suport a les persones amb discapacitat i es dona preferència a la via de la jurisdicció voluntària i a facilitar que la persona amb discapacitat pugui intervenir activament en les decisions que l’afecten, sense perjudici que el procés pugui esdevenir contradictori.

C) Jurisdicció voluntària (procediments no contradictoris en què es requereix la intervenció d’un jutge). S’introdueix el nou expedient de provisió de mesures judicials de suport a persones amb discapacitat, quan no existeixi oposició, així com per a dur a terme els ajustos necessaris perquè no existeixi discrepància entre els diversos textos legals respecte al nomenament del defensor judicial de menors o persones amb discapacitat.

Es modifica el procediment per a la rendició de comptes del tutor (per al menor) o curador (per a la persona amb discapacitat), de manera que només sigui necessari comparèixer davant del jutge quan ho sol·liciti algun interessat, evitant la proliferació de vistes.

D’altra banda, quant a l’expedient d’autorització o aprovació judicial d’actes d’alienació o gravamen de béns que pertanyen a menors o persones amb discapacitat, la intervenció d’advocat i procurador només serà preceptiva quan ho exigeixin raons de complexitat de l’operació o interessos contraposats, i no en tots els casos en què l’operació superi els 6.000 euros com s’havia fet fins ara.

D) Llei hipotecària. Es modifiquen els preceptes relatius a la incapacitació i se suprimeix el llibre d’incapacitats.

E) Registre civil. El registre civil constitueix una part fonamental del sistema. Les mesures de suport accediran al registre com a dades sotmeses al règim de publicitat restringida per raons de respecte als drets fonamentals de la persona amb discapacitat, la seva intimitat i la protecció de les seves dades personals.

F) Codi Penal. Es modifiquen alguns aspectes en matèria de responsabilitat civil derivada de l’il·lícit penal quan aquesta responsabilitat recau sobre una persona que no és l’autor del fet delictiu i sobre l’adopció de mesures de suport en els casos d’exempció de responsabilitat criminal de persona amb discapacitat establerts legalment.

G) Codi de comerç. S’omet qualsevol referència a les persones amb discapacitat amb mesures de suport per considerar-la innecessària, ja que aquesta qüestió es regirà per les normes generals previstes al Codi Civil.

H) Es reformen, així mateix, la Llei del notariat i la L 41/2003, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat, per a adaptar-ne la regulació al canvi de paradigma que introdueix aquesta reforma.

 

 

 

NEWSLETTERS

Subscrigui's aquí

Subscrigui's aquí